::

from FILM/RF 2008. 9. 30. 23:54

일요일 저녁,

지하철 4호선.Zeiss ikon + Heliar 15mm

Kodak 400UC


댓글을 달아 주세요

  1. Favicon of http://aosora.egloos.com BlogIcon 술취한고양이군 2008.10.01 10:33  address  modify / delete  reply

    .........넓디넓은데, 한분만 계시네요. 좋은걸요 이 분위기.